Algemene voorwaarden

Artikel 1:

Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Coach/creator: Marjon Schiltman, handelende als zelfstandig creatief coach en als tekstchrijver/illustrator;

Cliënt/opdrachtgever: de persoon aan wie door de Marjon advies en begeleiding verleent wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger, de opdrachtgever als tekstschrijver/redacteur/illustrator dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijk-/werkadres: de locatie waarop de praktijk van de consulent wordt uitgeoefend;

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de consulent is verwezen.

 

Artikel 2:

Algemeen

De coach/creator geeft advies aan de cliënt, schrijft/redigeert teksten, en illustreert voor opdrachtgevers op het als zodanig opgegeven praktijk-/werkadres, tenzij onderling anders afgesproken.

Van elke wijziging van dit adres wordt de cliënt of opdrachtgever per direct op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3:

Basis

De coach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de coach de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding.

Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 4:

Verhindering

Als de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij of zij de coach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

Als de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de coach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de coach gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag.

Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

 

Artikel 5:

Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de coach/creator de cliënt/opdrachtgever mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.

Deze tarieven zijn voor de cliënt inclusief btw of andere wettelijke heffingen als en voor zover die berekend zouden moeten worden. Voor de opdrachtgever zijn de tarieven exclusief btw. Facturering geschiedt via Verloning.

De coach/creator is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren als en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst.

De coach/creator beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

 

Artikel 6: 

Intellectueel eigendom 

De coach/creator behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, teksten afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt/opdrachtgever. Dit geldt niet voor het maken illustraties, portretten mens en dier, het schrijven van teksten voor opdrachtgevers. Na betaling van het afgesproken bedrag zijn deze eigendom van de opdrachtgever.

De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de coach/creator noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt/opdrachtgever, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt/opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de coach/creator verstrekt zijn. 

 

Artikel 7: 

Betaling 

Betaling van het advies en consulten aan de dient vóóraf via een betaalverzoek plaats te vinden. Vindt het consult plaats op locatie van de coach dan is dit ook mogelijk na het consult met de pin. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. 

Als de betaling niet is voldaan, is de coach gerechtigd de dienstverlening te annuleren. Na aanmelding verbindt de cliënt zich het volledige aangegane programma af te ronden en te betalen. 

Betaling van het maken van een illustratie of portret mens/dier geschiedt achteraf voor de afgesproken prijs, de ureninzet voor het schrijven en/of redigeren van teksten geschiedt achteraf via facturatie via Verloning. De betaaltermijn is 14 dagen.

 

Artikel 8: 

Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden 

De coach/creator heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten als hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. 

Als de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade. 

 

Artikel 9: 

Aansprakelijkheid coach

Het advies en/of de begeleiding van de coach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de coach. 

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de coach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. 

Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de coach nimmer aansprakelijk. Als de assuradeur van de coach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de coach  te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste een maal het tarief van de werksessie. 

De coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. 

 

Artikel 10: 

Toepasselijk recht en forumkeuze 

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de coach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.