Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Marjon Schiltman: handelende als freelance support;
  • Opdrachtgever: de persoon aan wie door Marjon Schiltman support verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Artikel 2: Algemeen
Marjon Schiltman verleent support aan de opdrachtgever op de eigen locatie, tenzij onderling anders is afgesproken. Van elke wijziging van locatie wordt de opdrachtgever per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
Marjon Schiltman kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts of werkgever adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Marjon Schiltman de verwijzende arts of werkgever op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts of werkgever niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij
Marjon Schiltman hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Marjon Schiltman geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Marjon Schiltman gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. 

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt Marjon Schiltman de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. 

Marjon Schiltman is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Marjon Schiltman beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden. De zakelijke tarieven staan op de website vermeld exclusief btw.

Artikel 6: Intellectueel eigendom
Marjon Schiltman behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Marjon Schiltman noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Marjon Schiltman verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling
Betaling aan Marjon Schiltman dient contant of via het aanwezige pinapparaat plaats te vinden aan het einde van het consult. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. Indien de werkgever betaalt, ontvangt de werkgever de factuur voor de geleverde consulten. De werkgever dient de rekening binnen 30 dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is Marjon Schiltman gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Marjon Schiltman gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
Marjon Schiltman heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van Marjon Schiltman is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Marjon Schiltman sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Marjon Schiltman verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Marjon Schiltman met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Marjon Schiltman verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Marjon -Schiltman nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Marjon Schiltman om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Marjon Schiltman te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Marjon Schiltman is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Marjon Schiltman is bevoegd
kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.